Ministarstvo je objavilo novu uputu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu

Uputa o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu objavljena je na stranicama Ministarstva financija. Ista je uz popratni dopis dostavljena i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Važno je uočiti određene promjene u procesu predaje Izjave u slučajevima gdje se dogodila promjena čelnika.

 

Dakle, ukoliko se tijekom 2013. godine dogodila promjena čelnika te je primopredaja nastupila prije 31. kolovoza 2013. godine, prilikom predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti potrebno je predati sljedeće dokumente:

 

  • dva obrasca Izjave,
  • Upitnik popunjen temeljem testiranja svih poslovnih događaja tijekom 2013. godine
  • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti,
  • dva izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima (dostavlja se jedno Izvješće čelnika koji je obnašao dužnost od 1. siječnja do datuma primopredaje za one slabosti i nepravilnosti koje su prema Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti trebale biti otklonjene u razdoblju do datuma prestanka obnašanja dužnosti i drugo Izvješće čelnika koji je obnašao dužnost od datuma primopredaje do 31. prosinca),
  • Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u 2013. godini.

Ukoliko je primopredaja nastupila nakon 31. kolovoza 2013. godine, potrebno je predati:

 

  • Dva obrasca Izjave (svaki čelnik sastavlja Izjavu za dio godine u kojem je obnašao dužnost)
  • Dva upitnika (u drugom Upitniku odgovara se samo na pitanja na koja nije bilo moguće odgovoriti u razdoblju za koje se sastavlja prvi Upitnik)
  • Dva Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti
  • Dva Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine
  • Dva Mišljenja unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini

Među ostalim u Uputi je još jednom naglašeno kako se u Upitniku ne popunjava stupac Referenca, već su u njemu dane upute o vrsti dokaza koji su podloga za davanje odgovora na pitanje. Dokaze koji predstavljaju podlogu za odgovore NIJE potrebno dostavljati kao prilog Izjavi.

Ovu napomenu dobar dio korisnika ni nakon dvije predane Izjave o fiskalnoj odgovornosti ne „prihvaća“.
Treća stavka Upute je vezana uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi. Budući da je jedno od područja koje obuhvaća Upitnik područje javne nabave, u tom kontekstu ove izmjene i dopune utječu i na njegovo popunjavanje. Obzirom da su se postupci javne nabave pretežiti dio godine morali provoditi prema Zakonu o javnoj nabavi koji je bio na snazi do 9. prosinca 2013., prilikom davanja odgovora na pitanje 31. Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 70.000,00 kn provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi testiraju se samo postupci javne nabave do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi.

 

Uputu možete pogledati ovdje.